Данъци от свободна професия/фрийлансър/инфлуенсър

write freelance on paper

Съдържание

 1. Упражняване на свободна професия/фрийлансър/инфлуенсър

 2. Кои лица са свободна професия/фрийлансър/инфлуенсър?

 3. Регистрация на свободна професия/фрийлансър/инфлуенсър – къде, как и защо?

 4. Какви нормативно признати разходи са допустими при свободна професия/фрийлансър?

Все по-голяма популярност набират свободните професии или т.нар. Фрийлансъри, инфлуенсъри. В България има редица законови и документални особености, които трябва да уредите, за да започнете спокойно и законно да развивате бизнеса си.

Упражняване на свободна професия/фрийлансър/инфлуенсър

За да упражнявате свободна професия, трябва да отговаряте според ЗДДФЛ на следните условия едновременно:

-осъществявате професионална дейност за своя сметка;

-не сте регистрирани като еднолично търговци;

-сте самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Кои лица са свободна професия/фрийлансър/инфлуенсър?

Такива лица са например, одитори, експерти към съда и прокуратурата, лицензирани оценители, медицински специалисти, преводачи, инженери, архитекти, дейци на културата (артисти, художници), образованието, науката и изкуството, технически ръководители, адвокати и др.

Регистрация на свободна професия/фрийлансър/инфлуенсър – къде, как и защо?

За да можете да упражнявате свободна професия, е необходимо да се регистрирате като такова. Регистрацията преминава през няколко етапа. 

Агенцията по вписванията

Първо трябва да отидете до Агенцията по вписванията, където в Регистър БУЛСТАТ в 7 – дневен срок от стартиране на дейността подавате следните документи, за да получите идентификационен номер:

 • лична карта;
 • заявление за регистрация на лице, упражняващо свободна професия – можете да свалите бланката от сайта;
 • документи, доказващи необходимата квалификация за извършване на дейността (диплома, сертификат, договор или др.);
 • декларация за истинността на заявените обстоятелства – можете да свалите бланката от сайта;
 • документ за платена държавна такса в размер на 10 лв – или на място, има ПОС терминал.

Национална агенция по приходите

Следващата стъпка е да отидете в НАП. Регистрацията в НАП става след регистрацията в БУЛСТАТ. В същия 7-дневен срок сте длъжни да се регистрирате като самоосигуряващо се лице в компетентната териториална дирекция на НАП. Подаването на документите може да се извърши на място, с електронен подпис на страницата на НАП или с ПИК, издаван безплатно от НАП.

Необходимите документи са следните:

 • лична карта;
 • документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ;
 • декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице – налична бланка в сайта на НАП.

Когато подавате декларацията за регистрация в НАП, Вие сами избирате какъв да бъде месечният осигурителен доход, върху който да плащате осигурителни вноски. След това възникват задълженията за осигуряване, както следва:

 • След регистрацията, всеки месец до 25-то число на месеца, последващ месеца за който се отнасят, вие имате задължение да декларирате и платите дължимите осигуровки върху избрания от Вас доход (Декларация образец №1).
 • Подлежите на осигуряване, само когато упражнявате дейност. В периодите, за които нямате дейност, за да не плащате осигуровки, подавате отново в НАП същата декларация, но този път за прекъсване на дейността.
 • С Годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се прави изравняване на дължимите осигуровки и данъка спрямо реализирания облагаем доход през съответната година (Декларация образец №6).

Какви нормативно признати разходи са допустими при свободна професия/фрийлансър?

Важно е да отбележим, че регистрирайки се като лице, упражняващо свободна професия, законът ви позволява да ползвате нормативно признати разходи за дейността 25, 40 или 60 процента, в зависимост от извършваната дейност. Това е достатъчно добра причина да преодолеете бюрократичните неудобства по първоначалната регистрация и да извършвате законно бизнеса си.

 • с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
 • с 40 на сто за:
 • доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство;
 • авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители;
 • доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
 • с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

При въпроси относно регистрация на свободна професия/фрийлансър, осигуряване и данъци на лица, упражняващи свободни професии, можете да се обърнете за съдействие на тел. 0894011851 или на info@mlaccount.com

Безплатна регистрация на свободна професия/фрийлансър/инфлуенсър при сключване на договор.