Фирма 4KKKK

Свържи се с фирма 4KKKK

Търговия на дребно и едро със стоки и услуги в страната и чужбина, откриване на обекти за търговия на дребно с хранителни и разнообразни стоки, плодове и зеленчуци, предприемаческа, посредническа и комисионна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, импорт, експорт, консултантски и куриерски услуги, търговско представителство и посредничество, информационна дейност, спедиторска, складова и транспортна дейност, вътрешен и международен транспорт, таксиметрови /слуги, ресторантьорство, производство и търговия на дребно и едро със стоки и услуги в страната и чужбина , хотелиерство и туризъм в страната л чужбина, рекламна дейност, покупко-продажба , строителство и ремонт на недвижими имоти, сделки по отдаване под наем и лизинг на движимо и недвижимо имущество, производство и търговия със селскостопанска продукция, информационна дейност, както и всяка друга незабранена със закон дейност.
Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация. Дружеството може да изпълнява всяка друга работа , която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

гр. Русе, ул. ЦАР АСЕН 26