Фирма АБИНВЕСТО

Свържи се с фирма АБИНВЕСТО

Посредничество при сделки с материални и нематериални активи; посредничество при сделки с недвижими имоти, инвестиционно консултиране, обучение и съдействие; ремонтни работи, реконструкции и рехабилитация на сгради; реализация на инвестиционни проекти в т.ч. строителство, ремонт, поддръжка, управление, контрол, оценка, стопанисване, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти; търговия със строителни материали, машини, съоръжения и оборудване; консултантски услуги; продажба на стоки; търговско представителство и посредничество; вътрешна и външна търговия; агентство; посредническа дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

гр. София, ул. Димитър Манов 25

Телефон: 0889 999142