Фирма АБРАКСАС КОНСУЛТ

Свържи се с фирма АБРАКСАС КОНСУЛТ

Покупко-продажба на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти. Управление на недвижими имоти. Предоставяне на счетоводни услуги; организиране на счетоводно отчитане; съставяне на финансови отчети по Закона за счетоводството. Консултантска дейност и консултантски услуги; посредническа, информационна и рекламна дейност; представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; както и всяка друга дейност, незабранена със закон. Дейности и услуги, за извършването на които са необходими разрешения (лицензи), ще бъдат извършвани след получаването им.