Фирма АГОВСКИ-М

Свържи се с фирма АГОВСКИ-М

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, дърводобив, дървообработване и търговия с дървесина и дървесни продукти, производство на изделия от дърво, разсадниково производство, залесяване и други лесокултурни дейности посредничество и сделки с недвижими имот, търговско представителство и посредничество, комисионна, транспортна, таксиметрова и превозна дейност, складова дейност, сервиз, ремонт и поддръжка на електроника, телевизори, монитори, аудиотехника,, външноикономическа дейност, експорт и реекспорт, както и всякакви други дейности и услуги, които не са забранени от българското законодателство. Когато има разрешителен режим – след съответното разрешение.

гр. Стара Загора, ул. “Августа Траяна” 1