Фирма Амбулатория за индивидуална първична практика по дентална медицина – Дент Арт

Свържи се с фирма Амбулатория за индивидуална първична практика по дентална медицина – Дент Арт

Създаване на лечебно заведение-амбулатория за индивидуална първична практика по дентална медицина; получаване на разрешение и извършване на регистрация при условията и реда на Закона за лечебните заведения и извършване на следната дейност: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на пациентите, консултации и профилактика; предписване на: лабораторни и други видове изследвания, извършване на дентални дейности и манипулации под контрол и отговорност на амбулаторията, на обема и вида грижи и помощ за пациенти, на лекарства, превързочни материали и медицински пособия; извършване на наблюдения и оказване на дентална помощ на бременни и майки с предимство; извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи; издаване на документи, свързани с дейността на амбулаторията; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ; извършване на търговски сделки за нуждите на осъществяваните от амбулаторията дентални дейности и за обслужване на пациентите, като всички дейности за които е необходимо издаването на разрешение или лиценз, ще бъдат осъществени след получаването му.

гр. Перник, ул. ВАРДАР 15