Фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПЪРВИЧНА ПРАКТИКА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ДЕНТ ММ 21

Свържи се с фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПЪРВИЧНА ПРАКТИКА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ДЕНТ ММ 21

Осъществяване на извънболнична първична медицинска дентална помощ -амбулатория за индивидуална практика след получаване на резрешение и извършване на регистрация при условията и реда на Закона за лечебните заведения включваща диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на пациентите, консултации и профилактика, предписване на: лабораторни и други видове изследвания, извършване на дентални дейности и манипулации под контрол и отговорност на амбулаторията, на обема и вида грижи и помощ на пациенти, на лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на наблюдения и оказване на дентална помощ на бременни и майки с предимство, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи, издаване на документи свързани с дейността на амбулаторията, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на търговски сделки за нуждите на осъществяваните от амбулаторията дентални дейности и за обслужване на пациентите, като всички дейности за които е необходимо издаването на разрешение или лиценз ще бъдат осъществявани след издаването му.

Телефон: 0888508071