Фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ХИРУРГИЯ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА – Д-Р ВЛАДИМИР КЕХАЙОВ

Свържи се с фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ХИРУРГИЯ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА – Д-Р ВЛАДИМИР КЕХАЙОВ

Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по хирургия, чрез извършване на: диагностика, манипулации и хирургично лечение на различни болести и травми, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, диспансеризация; предписване на лабораторни и други видове изследвания; извършване на други дейности и манипулации под контрол на лекар; предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия; лечение на болен в дома му, когато състоянието на болния налага това; насочване на пациента за консултативна и болнична помощ; извършване на високо-специализирана медицинска дейност по хирургия, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации; издаване на документи, свързани с тяхната дейност, извършване на експертизи за временна нетрудоспособност и издаване на документи, свързани с осъществяваната дейност, съгласно ЗЛЗ; извършване на търговски сделки, съгласно чл.3, ал.5 от ЗЛЗ за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на пациентите; осъществяване на други разрешени от закона извънболнични дейности.

гр. Смолян, ул. ул. СТУДЕНТСКА 3