Фирма АВЕНДОС ДЪШ ТИДЖАРЕТ ВЕ ПАЗАРЛАМА ЛТД ШТИ – КЛОН БЪЛГАРИЯ

Свържи се с фирма АВЕНДОС ДЪШ ТИДЖАРЕТ ВЕ ПАЗАРЛАМА ЛТД ШТИ – КЛОН БЪЛГАРИЯ

1) Може да извършва или да разполага с всякакви продукти и суровини, покупки и продажби, внос и износ, реекспорт и маркетинг, проучвания за осъществимост и консултантски бюра.
2) Може да предоставя услуги за разработване на софтуер, публикуване, поддръжка и обучение за интернет и мобилни приложения, които представляват сектора и инфраструктурата, свързани с дейностите на дружеството.
3) Може да организира и осъществява всякакви сухопътни, морски, въздушни и железопътни превози в страната и в чужбина за осъществяване на целта си, за тази цел може да купува, продава, наема, наема, експлоатира, внася или изнася всички видове транспортни средства, може да отваря, експлоатира, наема и дава под наем съоръжения за доставка и продажба на гориво за превозни средства.
4) Дружеството може да организира или извършва всякакви консултантски услуги за посредничество, местно и чуждестранно представителство, складиране, активен склад, частно складиране и митнически дела в чужбина и в безплатни документи, може да стане член на асоциации на износителите и да се възползва от стимулиращи мерки.
5) С цел подобряване на износа може да продава, купува, наема, отдава под наем или съвместно да експлоатира опаковките, сортиращи, запазващи и съхраняващи съоръжения и изложбени площи в страната, така и в чужбина, както и в безплатни документи.
6) Може да купува, продава, наема, отдава, внася или изнася всякакъв вид движимо и недвижимо имущество, интелектуална стойност, патент, лиценз, марка, ноу-хау и други права на индустриална собственост.
7) Дружеството, във връзка с всякакви парични, непарични, материални и нематериални дългове на собствени или трети лица, всички видове заеми, ангажименти, гаранции и поръчителства, дадени или с цел да даде гаранция или да поеме в полза на трети лица, установяване на вещни и идентични права върху недвижими имоти, движими и недвижими имоти, активи, права, вземания, ипотека на недвижими имоти, движим залог, търговско предприятие залог и права на ползване, възлагане на вземания, даване на гаранции, може да бъде солидарен или поръчител.
8) Дружеството може да взема заеми от вътрешни и външни пазари за дълги, средни и кратки срокове, да предоставя всички видове заеми, включително лизинг (лизинг), факторинг и форфетинг, и следователно може да даде горепосочените гаранции и да се възползва от тях, нейните партньори, трети лица и клиенти.
9) Може да участва в национални и международни дейности на справедливи организации, свързани с неговия предмет, да създава представителства, офиси, клонове, бюра за връзка или агенции в страната или в чужбина, в съответствие с разрешенията, които трябва да бъдат издадени от съответните институции и организации и в рамките на рамка за информиране на Министерството на митниците и търговията и предоставяне на специални казуси, в рамките на браншови и представителни дейности в страните може да извършва покупка, внос и износ на всякакви стоки.
10) При условие, че не е производител на други местни и чуждестранни компании, може да стане партньор в обекта на дружеството и да участва в съвместни предприятия в страната и в чужбина; при условие, че те не са от естеството на инвестиционните услуги и дейности, всички видове акции, облигации за финансиране на облигации, държавни облигации, съкровищни бонове, бележки за партньорски доходи и всички видове частни и публични ценни книжа и инструменти на капиталовия пазар, принадлежащи на тези компании и други компании, могат да купуват и продават подобни лични или идентични права, да ги обменят с други и да правят всякакви реални и лични спестявания върху тях.
11) Mоже да прави всякакви търговски, административни, финансови и правни спестявания, свързани с предмета на дружеството, и може да внася и изнася.
12) По отношение на предмета на дружеството, работните места могат да купуват, продават, дават под наем, дават под наем, внасят или изнасят земя и други недвижими имоти и движими стоки. Дружеството може да установи сервитут, плодоползване, отговорност за недвижими имоти, сервитут на етажна собственост и етажна собственост върху недвижимите имоти на дружеството. Що се отнася до всички видове недвижими имоти, той може да извършва всякакви сделки и спестявания, свързани с корекция на типа, разпределение, обединение, разделяне, парцелация пред поземлените регистри. Дружеството може да открива и затваря сметки и да използва заеми във всякакви банки и финансови институции, за да реализира целта си. Може да дава ипотеки на банки.
13) В рамките на статута на секторната външнотърговско дружеството, тя може да разпределя стимулите и подкрепата, които ще получи въз основа на решенията на декрета и комюникетата, които ще бъдат издадени от правителството или упълномощените министерства и институции, и може да бъде посредник и може да получава и дава всички видове гаранции, включително ипотеки, в съответствие с разпоредбите в устава си.
14) За нуждите на самото дружество или фирмите, в които тя участва в управлението на капитала и свързаните с тях институции и бизнеси, дружеството може да вземe обезпечени или необезпечени, краткосрочни, средносрочни или дългосрочни заеми от банки, чуждестранни кредитни институции и компании, да бъде изключително за дружествата, в които участва в капитала или управлението, и свързаните с тях институции и предприятия, да не действа като посредник и може да предостави обезпечена или необезпечена финансова помощ.
15) Дружеството може да прави всякакви спестявания от всякакви инструменти на паричния капиталов пазар, благородни метали и стоки у нас и в чужбина.

гр. Русе, ул. Църковна Независимост 2