Фирма БАХ ФЛАВЪРС РЕМЕДИ

Свържи се с фирма БАХ ФЛАВЪРС РЕМЕДИ

покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид; консултантска дейност и други услуги; продажба на стоки от собствено производство; туристически дейност /извън случаите по чл.2 т.3 от ТЗ/; ресторантьорство и хотелиерство/извън случаите по чл.2, т. 3 от ТЗ/; внос и износ на стоки, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона, след снабдяване с необходимите разрешения от компетентните органи.

гр. Хасково, ул. “Д-р Георги Китов” 16