Фирма БИСКВИТКА С

Свържи се с фирма БИСКВИТКА С

Производство и търговия на тестени и сладкарски изделия; Търговия на едро и дребно; внос и износ; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; ресторантьорство, обществено хранене, питейни заведения и хотелиерство след категоризиране и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт; дружеството ще извършва дейностите включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

гр. Пловдив, ул. Дунав 15