Фирма Блек Суон Технолоджис

Свържи се с фирма Блек Суон Технолоджис

Проектиране, разработка и доставка на софтуерни продукти и системи в областта на сигурността; консултации в областта на компютърната сигурност; консултации в областта на информационните технологии, телекомуникацията и финансите; разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи; разработване и търговия с хардуерни и софтуерни продукти и предоставяне на услуги в тази насока; разработка на проекти за организационни и производствени структури за компютърни системи; създаване и адаптиране на програмно осигуряване; управление на проекти; стратегическо и управленско консултиране; консултиране по създаване и преструктуриране на бизнес процеси; онлайн (електронна) търговия и услуги; сделки с обекти на интелектуална собственост; лицензионна дейност; представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, рекламна дейност, както и всяка друга търговска дейност незабранена от закона.