Фирма БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС

Свържи се с фирма БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС

Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване и обзавеждане на имотите с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.