Фирма ЧОАРХ

Свържи се с фирма ЧОАРХ

Инвестиционно проектиране, териториално устройствено планиране, изработване на градоустройствени и архитектурни планове и дизайн; Проучване, строителство, ремонт и реставрация на сгради; Организационни услуги, сделки с недвижими имоти; Търговия на едро и дребно, производство, изкупуване, реализация, преработка и търговия с всички видове селскостопански, хранителни, промишлени, битови стоки и електроника, импорт и експорт на стоки; Търговско посредничество, представителство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, консултантска дейност, бартерни сделки, лизинг и мениджмънт, инженерингова, инвестиционна, маркетингова, издателска, информационна, образователна, комисионна и консигнационна дейности; Хотелиерство и ресторантьорство; Туризъм, както и всяка друга търговска, стопанска и интелектуална дейност, която не е забранена от закона.

гр. София, ул. ул. Гайтанци 83