Фирма ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ ГОРНА БАНЯ

Свържи се с фирма ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ ГОРНА БАНЯ

Предоставяне на социални услуги по реда на закона за социални услуги. Осъществяване на дейност под формата на дом за хора в надтрудоспособна възраст, дом за резидентна и дневна грижа, център за социална рехабилитация и интеграция. Извършване на комплекс от социални услуги на нуждаещи се лица и лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на телк/нелк. Съдействие за социални контакти, медицинска nомощ и съпътстващи дейности, както и всички незабранени от закона дейности.