Фирма Д-Р ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА-КАЦАРОВА – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА

Свържи се с фирма Д-Р ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА-КАЦАРОВА – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА

Извършване на индивидуална практика за поливалентна дентална помощ, чрез: диагностика зъболечение и зъбопротезиране, наблюдение на болни, консултации и профилактика; предписване на лабораторни и други видове изследвания, необходими за зъболечението и зъбопротезирането; извършване на дентална експертиза за временна нетрудоспособност; наблюдение, контролиране и полагане на грижи за здравната дентална профилактика и лечение на лица под 18 години; издаване на документи, свързани с дентална практика; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ; работа с източници на йонизиращи лъчения и рентгенова диагностика, и други дейности, свързани с осъществяваната дентална практика, както и търговски сделки, предназначени само за нуждите на осъществяваната гореописана дентална дейност и за обслужване на пациентите, като цялостната дейност ще се осъществява съгласно Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/.