Фирма Д-ТАРСИС

Свържи се с фирма Д-ТАРСИС

Инженерингови и консултантски услуги, Търговско посредничество, Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид на територията на Република България и в чужбина. Производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, външно търговска и реекспортна дейност, търговско представителство, бартерни сделки, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна и други услуги, незабранени от закон. Сделки с интелектуална собственост. Превоз на пътници и товари (включително таксиметрови). Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Всички други допустими за ООД дейности по законен ред, след получаване на съответното разрешение, когато е необходимо, други дейности незабранени със закон.

гр. Габрово, ул. Съзаклятие 10

Телефон: +34699157095