Фирма Депозито

Свържи се с фирма Депозито

Сделки с недвижими имоти. Проучване, строителство, ремонт, покупко-продажба, управление и отдаване под наем на жилищни, складови, търговски и промишлени обекти. Отдаване под наем на движими вещи. Финансови и кредитни консултации, както и всички други дейности, незабранени от закона. В случай, че за упражняването на някоя от дейностите се изисква предварително одобрение, разрешение и/или лиценз, то същата ще бъде извършвана след получаването му.

гр. София, ул. ул. Цар Асен 3