Фирма Е ХАУС ПК

Свържи се с фирма Е ХАУС ПК

• Търговия, разработване и развиване на търговски марки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, спедиционна и складова дейност, външноикономическа дейност, внос, износ и реекспорт на стоки.
• Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем.
• Образователна, учебно-възпитателна и научно-изследователска, внедрителска и развойна дейност. Организиране и провеждане на специализирани курсове за образование и обучение, включително компютърни курсове за деца и възрастни, вътрешно-фирмени и междуфирмени обучения и бизнес трейнинги. Трейнинги за личностно развитие и коучинг консултации. Организиране на научно-изследователски и внедрителски работни екипи и управление на тематичната работа на групите и екипите, включително популяризиране и реализация на резултатите от тематичните разработки.
• Логистично спедиционна дейност.
• Организиране на тематични консултантски екипи по внедряване на научно-технически разработки, усвояване на добри производствени и бизнес практики, разработване, управление и отчитане на финансови и бизнес проекти, организиране и обработка на документация, счетоводната дейност и одит на предприятия със стопанска или нестопанска дейност; организиране и осъществяване на маркетингови проучвания, маркетингови и финансови анализи, икономически и правни консултации, консултантска дейност и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

гр. София, ул. бул. „Проф. Цветан Лазаров” 50