Фирма ЕГЕРУС ТРАНСПОРТ

Свържи се с фирма ЕГЕРУС ТРАНСПОРТ

логистична и транспортна дейност със собствени и / или наети превозни средства на всякакъв вид товари в страната и чужбина, комбинирани и мултимодални транспорти и превози на товари, превоз на извънгабаритни и опасни товари, спедиция на панаири и изложби, логистика на лични багажи, управление на веригите на доставки, складова и претоварна дейност, като когато за осъществяване на транспортната дейност в страната и чужбина са необходими разрешителни или лиценз, то дейността може да бъде извършвана след издаване на съответните разрешителни или лиценз; придобиване и застрояване на недвижими имоти, продажба, замяна, управление, отдаване под наем на недвижими имоти и други имущества, предоставяне на услуги и развиване на проекти в сектор недвижими имоти, консултантски услуги по управление на инвестиционни и други проекти, подготовка на технически и финансови отчети, изработване на планове и стратегии за развитие, маркетингови проучвания и анализи, предоставяне на комплексни и спомагателни хотелиерски услуги, производство и монтаж на машини и съоръжения, финансови и счетоводни услуги и консултации, представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, проучване, проектиране, внедряване, поддържане и управление на компютърни информационни системи, строителна, инженерингова и архитектурна дейност, инвестиции, планиране и проектиране, предоставяне под наем на всички видове моторни превозни средства, търговия в и извън страната с всякакъв вид стоки, представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, извършване на всякаква друга дейност, незабранена съгласно законите на България (след получаване на необходимите лицензи или разрешения, когато такива се изискват от закон).

с. Марково, ул. Местност Захаридево 484