Фирма ЕКСТО МЕНИДЖМЪНТ

Свържи се с фирма ЕКСТО МЕНИДЖМЪНТ

(1) Консултации и изготвяне на проекти на кредитни обосновки за инвестиционни кредити и на обосновки и други документи за кандидатстване за фондове на Европейския съюз; (2) консултации и изготвяне на проекти на информационни меморандуми, проспекти за публично и частно предлагане на ценни книжа и проекти за икономически обосновки във връзка с осигуряване на финансиране за дейността на юридически лица; (3) консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси , както и консултации относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия, консултации във връзка с представителство на притежатели на ценни книжа пред емитента на ценните книжа и пред общи събрания на притежателите на ценни книжа,