Фирма ЕЛЕГАНС – РИАЛ ЕСТЕЙТ ЕЙДЖЪНСИ

Свържи се с фирма ЕЛЕГАНС – РИАЛ ЕСТЕЙТ ЕЙДЖЪНСИ

Строителство, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, закупуване и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, ремонтна дейност, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, предприемаческа и консултантска дейност, строителна, оценителска, одиторска, счетоводна, проектантска, търговска, издателска, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, покупка на ценни книжа с продажба, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна дейност както и предоставяне на всяка друга дейност, услуга или сделка незабранена от закона. Когато действащото законодателство поставя под лицензионен или регистрационен режим осъществяването на определена дейност дружеството ще осъществява тази дейност след получаването на лицензия, респективно разрешение за осъществяването й.

гр. София, ул. бул. “Васил Левски” 106