Фирма Енерджи Солар Технолоджис

Свържи се с фирма Енерджи Солар Технолоджис

РАЗРАБОТВАНЕ И ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, КАКТО И В ДРУГИ СФЕРИ НА ИКОНОМИКАТА И УСЛУГИТЕ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОЯТО ИЗИСКВА ТОВА ДА СТАВА ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН, ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВАТ ОСОБЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ИЛИ ИМА ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ, А ЗА ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ИЗДАВАНЕТО НА ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ, ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИ СПАЗВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗА ТОВА ПРАВИЛА УСТАНОВЕНИ ОТ ЗАКОНА

гр. Варна, ул. Братя Шкорпил 2