Фирма ЕРСТ Финанс

Свържи се с фирма ЕРСТ Финанс

Финансов лизинг; отпускане на кредити със средства, които не са набирани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; придобивания на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); гаранционни сделки; придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; както и всякаква друга дейност, незабранена от закона

гр. Стара Загора, ул. Свети Княз Борис 23