Фирма ЕС ЕМ КОНСУЛТ ГРУП

Свържи се с фирма ЕС ЕМ КОНСУЛТ ГРУП

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност; отдаване под наем и оперативен лизинг; консултантски дейности в областта на информационните технологии; дейности по наемане и предоставяне на работна сила; дейности по обслужване на сгради и озеленяване; други персонални услуги; други професионални дейности; информационни услуги; научноизследователска и развойна дейност; операции с недвижими имоти; предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване; производство на хранителни продукти; производство на метални изделия и конструкции; производство некласифицирано другаде; растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности; рекламна дейност и проучване на пазари; ремонт на компютърна техника, на лични домакински вещи; ресторантьорство; складиране на товари и строителни дейности в транспорта; специализирани строителни дейности; спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; строителство на сгради и съоръжения; сухопътен транспорт; туристическа, агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации; търговия на дребно; търговия на едро; хотелиерство; счетоводни дейности, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Ако за извършване на определена дейност се изисква лиценз /разрешение/, дейността ще се извършва след получаване на конкретния лиценз /разрешение/.