Фирма ЕУРОПИЪН СЕРТИФИКЕЙШЪН АНД ТЕСТИНГ ИНСТИТЮТ

Свържи се с фирма ЕУРОПИЪН СЕРТИФИКЕЙШЪН АНД ТЕСТИНГ ИНСТИТЮТ

Орган за оценяване на съответствието на технически продукти в съответствие с действащите Европейски и национални Наредби, Директиви, Регламенти. Например, но не само – Директива 2006/42 /ЕО (Машини),
Директива 2000/14 / ЕО и 2005/88 / ЕО (шум),
Директива 2001/91 / ЕО (продукти за обща индустриална безопасност),
Директива 97/68 / ЕИО (емисии на отработени газове),
Директива за съоръжения под налягане (PED),
Директива Асансьори,
Директива 2002/44 / ЕО (вибрации), Директива 2014/35 /ЕО (Low Voltage), Директива 2014/30 / ЕО (Industrial EMC), Директива 94/9 / ЕО (ATEX),
Директива 93/42 /ЕИО и 2007/47/ЕО (Медицински изделия),
Европейски регламент 305/2011 (Строителни продукти),
Европейски регламент 325/2014 (Лични предпазни средства) и други.
Орган за сертифициране на Системи за управление – системи за управление на качеството, интегрирани системи за корпоративна сигурност, системи за управление на околната среда, системи за здравословни и безопасни условия на труд, системи за управление на информационната сигурност съгласно ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 и други.
Орган за изпитване на технически продукти. Провеждане на тестове, прегледи, анализи, проучвания на материали, продукти, машини, съоръжения, компоненти и производствени цикли, за издаване на отчети, декларации и сертификати, национално и / или ЕС, за съответствие с директиви, решения и СE регламентите на ЕС или национални или международни стандарти, като например, но не само: прилагане на решения в ЕС 768 / 2008 CE, сертифициране GOST R, Климатично влияние, соли, киселини, стареене. Тестовете за защита IP съгласно IEC 60529 и други приложими правила. Провеждане на тестове в съответствие с европейските и / или международни стандарти.
Изпълнение на специфични тестове за механична, химична, електрическа, електромагнитна, които са необходими за издаване на сертификати или CE сертификати. Изпълнение на извършване на извънредни и периодични проверки на заземителни системи, абонатни станции и устройства за защита от мълнии, както и проверки на машини и продукти като цяло и други, както и да извършва всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Телефон: +359 878 87 75 77

Уебсайт: www.ecti-bg.com