Фирма ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ

Свържи се с фирма ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ

Извършване на железопътен превоз на пътници и/или товари, или осигуряване само на локомотивна тяга; ремонт на подвижен жп състав (товарни вагони, дизелови локомотиви, железопътна техника), производство, възстановяване и търговия с резервни части и материали от/на жп возила ремонт на вагонни и локомотивни колооси, талиги, производствена дейност, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, превозна, металообработване, заваряване на детайли, производство чрез заваряване, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, проектиране, изграждане и експлоатация на стопански обекти, складови помещения и магазини, в това число и в безмитните зони на страната и в чужбина, производство, преработка, изкупуване, съхранение, заготовка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, на диворастящи плодове и гъби, търговия с изделия на леката, преработвателната и хранително-вкусовата промишлености, инженерингова, маркетингова, информационна, превозна, туристическа, рекламна и импресарска дейности, вътрешна и външнотърговска дейност чрез внос и износ, бартерни, комисионни, реекспортни и лизингови сделки и операции, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, други видове дейности и услуги с изключение на забранените от закона, които ще се упражняват в страната и чужбина, а когато има разрешителен режим – дейността ще се извършва след получаване на съответното разрешение/лиценз.