Фирма ГЕО-ИНЕРТ

Свържи се с фирма ГЕО-ИНЕРТ

Добив и производство на инертни материали, добив на трошен камък, чакъл, речен пясък, добив на глина и каолин, вар и други инертни материали, строителни изделия, пласмент и търговия, внос и износ, маркетинг, отдаване под наем, покупка строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и търговия на промишлени материали по надлежния ред; проектиране на силно и слаботокови ел. инсталации; проектиране на цялостни и годишни проекти за експлоатация на минни обекти; изготвяне на геоложки доклади и работни програми; извършване на дейности по кадастър и геодезически измервания; проучване, проектиране, инженеринг, строителство, строително-монтажни работи, консултантски услуги, транспортни сделки в страната и чужбина; лабораторни услуги; предоставяне на социални услуги; обучение за квалификация и преквалификация; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени от закона. Дейностите, за които се изисква притежанието на лиценз ще бъдат извършвани след като дружеството се снабди с тях.

гр. София, ул. Борово 52