Фирма ГМПТРД

Свържи се с фирма ГМПТРД

ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.5,АЛ.1,Т.4 ОТ ЗПФИ – ТЪРГОВИЯ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ СТОКОВИ ДЕРИВАТИ ИЛИ КВОТИ ЗА ЕМИСИИ ИЛИ ТЕХНИ ДЕРИВАТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НИКАКВИ ДРУГИ ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И/ИЛИ БЕЗ ДА ОСЪЩЕСТВЯВА НИКАКВИ ДРУГИ ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО НЕ СА СТОКОВИ ДЕРИВАТИ ИЛИ КВОТИ ЗА ЕМИСИИ ИЛИ ТЕХНИ ДЕРИВАТИ, КАКТО И БЕЗ ДА ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ.5, АЛ1, Т.4 – А,Б,В,Г, КОИТО ИЗИСКВАТ ЛИЦЕНЗ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ), ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКРЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ).

гр. София, ул. “5-та” 15