Фирма ГЮЛ 21

Свържи се с фирма ГЮЛ 21

продажба на едро и дребно на промишлени, хранителни, текстилни, строителни и др. стоки; внос и износ на стоки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен, обработен вид; комисионни; спедиционни и превозни, складови и лицензионни сделки; търговско посредничество и представителство в страната и чужбина; външно-търговски договори и сделки; маркетинг; туристически; хотелиерски; ресторантьорски; информационни; импресарски, както и всякакви други дейности, незабранени със закон в Република България и които не подлежат на разрешителен (лицензионен) режим, като дейностите, за които законодателят е предвидил разрешителен (лицензионен) режим, ще бъдат извършвани след изпълнение на особените изисквания на закона и получаване на необходимото за дейността разрешение (лиценз).

Телефон: 0894051082