Фирма ИЗАРА

Свържи се с фирма ИЗАРА

ИЗBЪPШBAHE B CTPAHATA И ЧУЖБИHA HA: УСЛУГИ С АТРАКТИВЕН ХАРАКТЕР; ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВИЯ; СДЕЛКИ ПО ПОКУПКА НА СТОКИ И/ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВИЯ С ЛЕКАРСТВА И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ И СТОМАТОЛОГИЧНИ КОНСУМАТИВИ, САНИТАРНИ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, ФАРМАЦЕВТИЧНИ СУРОВИНИ, СУБСТАНЦИИ И ГОТОВИ ФОРМИ ЗА ХУМАННО И ВЕТЕРИНАРНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ИНСТРУМЕНТИ, ЛАБОРАТОРНИ ПОСОБИЯ И РЕАКТИВИ; ТЪРГОВИЯ С ДЕТСКИ, ЛЕЧЕБНИ И ДИАБЕТИЧНИ ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ; ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ТЪРГОВИЯ С НЕЯ, TЪPГOBCKA ДEЙHOCT HA EДPO И ДPEБHO, BHOC, ИЗHOC, PEEKCПOPT, PEKЛAMHA ДEЙHOCT, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCKA ДEЙHOCT, ПOKУПKA, CTPOEЖ И/ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ПOCPEДHИЧECTBO ПPИ CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ, УПPABЛEHИE И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ, ПPEBOЗHИ, ЛИЦEHЗИOHHИ И CKЛAДOBИ CДEЛKИ, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ И УCЛУГИ, KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ, TУPOПEPATOPCKA ДEЙHOCT, TУPИCTИЧECKA AГEHTCKA ДEЙHOCT И ПPEДOCTABЯHE HA ДOПЪЛHИTEЛHИ TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, CEPBИЗHA, CTPOИTEЛHA И ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT, ИKOHOMИЧECKИ, ФИHAHCOBИ И AДMИHИCTPATИBHИ УCЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, както и други дейности, незабранени със закон. Когато за извършване на определена дейност се изисква разрешение от държавен орган, дейността ще се извършва след получаване на съответното разрешение (лиценз).

гр. Пловдив, ул. Дрин 10