Фирма Конвържън Клуб Груп

Свържи се с фирма Конвържън Клуб Груп

Организиране на събития и конференции по целия свят, чрез разработване, реализация и управление на интернет базирани платформи или използване на готови софтуерни решения, позволяващи дистанционното им провеждане, комисионна и консигнационна търговия, продажба на стоки и услуги по интернет, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг, лизинг, комисионни, рекламни, информационни, програмни, консултантски, маркетингови услуги, продажба на стоки и суровини от собствено производство и всякакви други дейности, незабранени от закона, а когато има регистрационен или разрешителен режим- след извършването на регистрацията, съответно – след получаване на съответното разрешение или лиценз.

гр. София, ул. ул. Атанас Узунов 5 А