Фирма КРИС-КО 28

Свържи се с фирма КРИС-КО 28

ВСЯКАКЪВ ВИД ИЗКОПНИ И НАСИПНИ ДЕЙНОСТИ; МОНТАЖ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЖИЛИЩНИ АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРОМИШЛЕНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ОБЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ СГРАДИ, КАКТО И НА КОМУНИКАЦИИТЕ КЪМ ТЯХ; МОНТАЖ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В СГРАДИТЕ И КЪМ ТЯХ; ПРОЕКТАНТСКА И СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ОЦЕНИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГ, ЛИЗИНГОВА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ В ПЪЛЕН ОБЕМ; ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ПЪЛЕН ОБЕМ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ИЗКУПУВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СУРОВИНИ И ОТПАДЪЦИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; РЕМОНТНО-СЕРВИЗНА И ВСЯКАКЪВ ВИД ДРУГА ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА; ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПОДГОТОВКА, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ КАДРИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА НАШИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ТЪРГОВЕЦА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ СА ОБЕКТ НА СПЕЦИАЛНО РЕГУЛИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД НАДЛЕЖНО СНАБДЯВАНЕ С ТАКОВА ИЛИ ПРИ СЪОТВЕТНОТО СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ.

Телефон: 0887262482