Фирма КриСи- Недко Киряков

Свържи се с фирма КриСи- Недко Киряков

УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПАРКИНГИ И ДРУГИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; АДМИНИСТРАТИВНИ ОФИС ДЕЙНОСТИ И ДРУГО СПОМАГАТЕЛНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ; ДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ; КОНСУЛТАНТСКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО; ДЕЙНОСТИ ПО НАЕМАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАБОТНА СИЛА; ДЕЙНОСТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СГРАДИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ; ДЕЙНОСТИ ПО ОХРАНА И РАЗСЛЕДВАНЕ; ДРУГИ ПЕРСОНАЛНИ УСЛУГИ; ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ; ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ; ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, БЕЗ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ; ПРОИЗВОДСТВО НА НАПИТКИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ; ПРОИЗВОДСТВО, НЕКЛАСИФИЦИРАНО ДРУГАДЕ; РАСТЕНИЕВЪДСТВО, ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЛОВ; СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРИ; РЕМОНТ И ИНСТАЛИРАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; СКЛАДИРАНЕ НА ТОВАРИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ТРАНСПОРТА; СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ; СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ И ЗАСТРАХОВАНЕТО; СПОРТНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДИХ; СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ; ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА И ОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ Е ПЪТУВАНИЯ И РЕЗЕРВАЦИИ; ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО; ХОТЕЛИЕРСТВО; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ), ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКРЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ / РАЗРЕШЕНИЕ/

с. Шкорпиловци, ул. ул. Хан Омуртаг 8