Фирма ЛЕА КОМЕРС

Свържи се с фирма ЛЕА КОМЕРС

Външна и вътрешна търговия; Търговска дейност с плодове и хранителни стоки на дребно и едро; експорт и ре-експорт; отдаване под наем на собствени и наети активи, производствена дейност; внос, износ, търговия на едро и дребно; рекламни услуги; търговски услуги, отдаване под наем на движими и недвижими вещи, консултантски и технически услуги, покупко-продажба на стоки; производство и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; преработка и търговия със селскостопанска и промишлена продукция; хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги; спортно-развлекателни дейности; сделки с технологии, интелектуална и индустриална собственост; информационна и консултантска дейност; търговия с технически изделия; маркетингова, сервизна дейност или предоставяне на други услуги; мениджмънт; търговско посредничество и представителство; комисионна, спедиционна и транспортна дейност; покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупко – продажба на земя, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон или друг нормативен акт, като дейностите, за които се изисква лиценз или друго разрешение за осъществяването им, ще бъдат извършвани след издаването им.
Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.
Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

гр. София, ул. „ Проф. Христо Вакарелски“ 13А