Фирма Медицински център Д-р Калчев

Свържи се с фирма Медицински център Д-р Калчев

Лечебно – профилактична специализирана медицинска извънболнична помощ, диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; консултации, профилактични прегледи; колпоскопия; асистирани репродуктивни технологии; трансплантации на тъкани и клетки; предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност в обем, необходим за лечебния процес; предписване на лекарства; извършване на експертиза за временна нетрудоспособност и майчинство; наблюдение и профилактични прегледи на лица до 18 години; извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи, издаване на документи, свързани с дейността на лекарите, консултации и насочване на пациенти за консултации, хоспитализация на пациенти, когато лечебната цел не може да бъде постигната в амбулаторни условия; специализирана медицинска ендоскопска хирургия – хистероскопия, лапароскопия, оперативни интервенции с долен достъп – в това число и прекъсване на бременност, извършване на серклаж и вземане на биопсия, провеждане на клинични изпитвания на лекарствени продукти, извършване на ехография и образна диагностика, физиотерапия и иглотерапия, барокамера, извършване на научна, научно – изследователска и развойна дейност и въвеждане на нови методологии за лечение, обучение на специализанти и продължителна квалификация; организация и извършване на съвместни разработки с други медицински заведения и неправителствени организации; търговски сделки за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на пациентите, както и всяка друга дейност, свързана с горепосоченото и разрешена от закона.

гр. София, ул. ул. “21 век” 27