Фирма о2 Минералс

Свържи се с фирма о2 Минералс

търговски сделки в страната и чужбина – импорт, експорт и реекспорт; търговско посредничество ; произвоводство на стоки; търговски сделки с недвижими имоти, както и всякакъв вид търговска дейност, незабранена със закон.