Фирма ПЕТРОВ И С-ИЕ – ШАНС 92

Свържи се с фирма ПЕТРОВ И С-ИЕ – ШАНС 92

производство и търговия със селскостопанска продукция; търговия на едро и дребно в страната и чужбина с всички разрешени стоки във всички разрешени форми; производствена и търговска дейност във всички области; спедиторска, транспортна и сервизна дейност в страната и чужбина; международен и вътрешен туризъм; придобиване и отчуждаване на движими вещи и недвижими имоти и вещни права върху такива; ресторантьорство, хотелиерство, както и всяка друга стопанска и/или търговска дейност, незабранена със закон.

с. Гурково, ул. ул. “Гурко” 58