Фирма ПФБК Асет Мениджмънт

Свържи се с фирма ПФБК Асет Мениджмънт

Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително управление на инвестициите, администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност, маркетингови услуги, управление на дейността на национални инвестиционни фондове, управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента, инвестиционни консултации относно финансови инструменти, съхранение и администриране на дялове на други предприятия за колективно инвестиране.