Фирма ПРИЯ – Х

Свържи се с фирма ПРИЯ – Х

Търговия със стоки от всякакъв вид; производство и търговия със стоки и услуги; външно и вътрешно търговска дейност; придобиване, отчуждаване, отдаване под наем и управление на недвижими имоти от всякакъв вид и свързани с тях вещни права; туристическа дейност; ресторантска дейност; рекламна дейност; търговско представителство; посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; извършване на маркетингови проучвания; консултантска дейност; предприемачество; селскостопанска дейност; сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга незабранена от закона дейност, като дейностите, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, ще се извършват само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

гр. София, ул. ул. „Хан Персиян“ 10