Фирма Радован Солар

Свържи се с фирма Радован Солар

РАЗВИТИЕТО, ПРОМОЦИЯТА, ПРОЕКТИРАНЕТО, ИЗВЪРШВАНЕТО НА ИНЖЕНЕРНИ РАБОТИ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ФОТОВОЛТАЧИНИ ЦЕНТРАЛИ, ИНСТАЛАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ: ВОЛТАЖНИ, СОЛАРОТЕРМИЧНИ, ВЯТЪРНИ, БИОМАСИ, БИОГАЗ, ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ, ГЕОМЕТРИЧНИ, КОГЕНЕРАТОРИ, КАКТО И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАДИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДОРОД, ПРИДОБИВАНЕТО, ПРЕРАБОТВАНЕТО И ПРЕПРОДАЖБАТА НА МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКТИ И Т.Н., СВЪРЗАНИ СЪС СЕКТОРА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ И ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ НОРМАТИВЕН АКТ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ МОНОПОЛ НА ДЪРЖАВАТА И ВСЯКАКЪВ ВИД ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. Благоевград, ул. ул. “14 полк” 2А