Фирма САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СЕВАМЕД

Свържи се с фирма САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СЕВАМЕД

Оказване на извънболнична помощ чрез извършване на диагностика и консултации; осъществяване на обща и специализирана медицинска диагностично-лечебна дейност, а именно специализирани медико-диагностични изследвания – биохимични, микробиологични, вирусологични, паразитологични, имунологични, имунохематологични, серологични, патоанатомични, хематологични, генетични лабораторни изследвания, и други видове изследвания във връзка с профила на клиничната лаборатория; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ; извършване на търговски сделки, необходими за нуждите на осъществяваната медицинска дейност.