Фирма СИ-ЧАВДАРОВИ

Свържи се с фирма СИ-ЧАВДАРОВИ

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД. ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ЗA ПPOДAЖБA. CПEДИЦИOHHA /БEЗ ПOЩA/, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT HA TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO. OKAЗИOH /ПО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО/. ПPEBOЗHA, XOTEЛИEPCKA /ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ НА ЧЛ. 2, Т. 3 ОТ ТЗ/, PEKЛAMHA – БEЗ KИHO И ПEЧAT, ИHФOPMAЦИOHHA, ИMПPECAPCKA ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA ДPУГИ УCЛУГИ. OCЪЩECTBЯBAHE HA ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗAKOHA. BHOC И ИЗHOC. BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ТОРОВЕ, ПРЕПАРАТИ И СЕМЕНА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, както и всякаква, незабранена от закона дейност, която изисква воденето и да става по търговски начин, а когато се изисква лиценз – след издаването му.

гр. Павел баня, ул. ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 4