Фирма СОФЕНЕРДЖИ ЕНД КЪНСТРАКШЪН ЕНД ХОСПИТАЛИТИ

Свържи се с фирма СОФЕНЕРДЖИ ЕНД КЪНСТРАКШЪН ЕНД ХОСПИТАЛИТИ

Изграждане на електроцентрали за добив на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични паркове, вятърни и водни електроцентрали, както и централи за производство на електрическа енергия от биомаса. Строителство, експлоатация и управление на хотели и места за настаняване, предназначени за всички видове туризъм. Строителство, експлоатация и управление на недвижими имоти от всякакъв вид – жилищни, търговски, производствени. Инвестиции в други дружества със сходен предмет на дейност. Вътрешна и външна производствена и търговска дейност, търговско представителство, посредничество, комисионерство, консултантска дейност, както и всякакви други дейности незабранени от закона. В случай че за някоя от гореописаните дейности се изисква разрешително или лиценз, същите ще се извършват след неговото получаване.

гр. София, ул. ул. “Васил Калчев” 58