Фирма СТАРМЕКС-ПЛ

Свържи се с фирма СТАРМЕКС-ПЛ

Вътрешно и външнотърговски сделки с промишлени стоки, машини и съоръжения и лицензионни изделия /след получаване на съответното разрешение/. Внос, износ и реекспорт. Търговско представителство и консултантски услуги на местни и чуждестранни физически и юридически лица, извършване на строителни и строително-монтажни дейности, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица, покупко-продажба на недвижими имоти и посредничество при сделки с недвижими имоти, преводи и преводачески услуги, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, както и всички други търговски сделки, незабранени със закон.