Фирма Стрелкови клуб – Роуг Уориър

Свържи се с фирма Стрелкови клуб – Роуг Уориър

извършване, развиване и популяризиране на физическото възпитание и спорта, в частност на спортно-състезателната дейност в дисциплините приложна стрелба, тактическа стрелба, отбранителна стрелба, гънсмитинг; подпомагане и поощряване инициативите за активизиране спортно-състезателната дейност у нас и в чужбина, както и всяка друга дейност незабранена от закона