Фирма ТЕКНОЛОДЖИЕ КОСТРУТИВЕ

Свържи се с фирма ТЕКНОЛОДЖИЕ КОСТРУТИВЕ

– презентиране и търговия на системи за жилищно строителство nZEB, антисеизмични
системи, системи за промишлено строителство, системи с или без включено проектиране.
Строителни технологии и инсталации с ниско или нулево енергийно въздействие, технологии за пасивни къщи
– интегрирани енергийни услуги, а именно планиране, програмиране,
проектиране, изработване, предоставяне на разположение, доставка, и отдаване под наем на трети лица на инициативи, интервенции, услуги и инсталации за рационално използване на енергийните ресурси, за производство на енергия от възобновяеми източници или подобни и за ефективно използване на енергията, включително дейности по оптимизиране и намаляване на потреблението на енергия на ниво разпространение, крайно потребление, управление и контрол;
– изработване, доставка, наемане, инсталиране, търговия, поддръжка и
управление за своя сметка и за сметка на трети лица на инсталации за производство и
управление на енергия, добивана от всякакви източници, включително и чрез ESCO
.компании;
-покупко-продажба на недвижими имоти и терени, предприемането на
производствена дейност в различни сектори, участвайки в същите, внос и износ на
техника, производство и търговия със стоки и услуги, преработка и износ на материали,
търговия с чужбина, търговско представителство и посредничество на български и
чуждестранни предприятия, маркетинг, мениджмънт, комисионна дейност, както и всяка
друга дейност, която не е забранена от закона.

гр. Пловдив, ул. ул. Йоаким Груев 38