Фирма ТЕРЕМ-ИНВЕСТ

Свържи се с фирма ТЕРЕМ-ИНВЕСТ

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всяка друга дейност, която е разрешена от закона. Привличане на чуждестранни инвестиции. Консултации при привличане на чуждестранни инвеститори. Дейностите, за които е необходимо предварително издаване на разрешение (лиценз) от съответен държавен или общински орган, ще бъдат извършвани след набавянето на тези необходими разрешения (лицензи).