Фирма ВЪРБАНОВИ КОНСУЛТ

Свържи се с фирма ВЪРБАНОВИ КОНСУЛТ

Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване строителен надзор, проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите, изпълняване пред инвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение на строителството, инвеститорски контрол при изпълнение на строежите, както и всички разрешени от закона дейности.

гр. Ловеч, ул. бул. БЪЛГАРИЯ 3