Фирма ВИЕМ СТИЙЛ АРТ

Свържи се с фирма ВИЕМ СТИЙЛ АРТ

Производство и разпространение на кино и видео продукти, рекламна, информационна, издателска, импресарска и продуцентска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионна дейност, консултации и изследователска дейност в областта на корпоративните финанси, паричните и капиталови пазари и пазарите на черни, цветни и благородни метали, пазарни проучвания и маркетинг, оценяване на активи, пасиви и цели предприятия, посредничество при покупко-продажба и отдаване под наем на надвижими имоти, вътрешна и външнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещни права с цел препродажба или отдаване под наем в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с професионална озвучителна и осветителна техника, както и всяка друга дейност, незабранена от Закона

гр. София, ул. Милевска планина 9